Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty w roku akademickim 2020/21

Wszelkie opłaty związane z tokiem studiów tj. za studia, duplikat legitymacji, dyplom, powtarzanie przedmiotu powinny być dokonywane na indywidualny numer konta bankowego studenta nadany przez system USOS. Informacja o wysokości opłaty i numerze konta jest dostępna na stronie www.usosweb.uj.edu.pl w zakładce PŁATNOŚCI.

Opłata za powtarzanie przedmiotów

 1. Opłaty za powtarzanie określonych zajęć ustala się na podstawie wartości jednej godziny zajęć dydaktycznej. Koszt jednej godziny wynosi 5 zł.
 2. Opłata za powtarzanie przedmiotów uiszczana jest w terminie do 22 października w przypadku zajęć w semestrze zimowym i całorocznych oraz do 15 marca w przypadku zajęć w semestrze letnim.

Opłata za studia

 1. Environmental Protection and Management
 • Obywatele polscy: brak opłat
 • Cudzoziemcy: 15 000 PLN/rok
 1. Ecology and evolution
 • Obywatele polscy: brak opłat
 • Cudzoziemcy: 9500 PLN/ I rok, 8500 PLN / II rok

Opłaty są wnoszone w dwóch ratach semestralnych:

 • I rata do 15 października
 • II rata do 15 lutego

W przypadku osób przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszą ratę opłaty należy wnieść w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu na studia.

Dane do wpłaty

CiTi Bank Handlowy w Warszawie S.A.
adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
SWIFT/BIC: CITIPLPX
IBAN: PL

Wpłaty gotówkowe są bezprowizyjnie realizowane TYLKO w Oddziale w Krakowie przy ul. Kilińskiego 2 – godz. otwarcia od pn. - pt. godz. 9.00 -17.00.  

Opłaty za wydanie dokumentów

 • 22 zł - elektoniczna legitymacja studencka
 • 4 zł - indeks

Opłata za wydanie duplikatów powyższych dokumentów jest o połowę wyższa.

 • 20 zł - duplikat dyplomu lub suplementu
 • 20 zł - dodatkowy odpis dyplomu lub suplmentu w j. angielskim (absolwenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020)
 • 40 zł - odpis dyplomu i suplmentu w j. angielskim (absolwenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020)

Zwolnienie z opłat

 1. Wysokość zwolnienia z opłat jest przychodem studenta. Uczelnia przesyła PIT-8C do Urzędu Skarbowego odpowiadającemu adresowi stałemu studenta, który jest podany w systemie USOS. O zmianie adresu student powinien powiadomić sekretariat ds. studenckich najpóźniej do końca roku, w których uzyskał przychód.
 2. Dla studentów obcokrajowców, którzy legitymują się zagranicznym adresem zamieszkania, właściwym urzędem skarbowym, do którego powinna wpłynąć deklaracja podatkowa jest Urząd Skarbowy Kraków Śródmieście. W przypadku, kiedy student przebywa na terenie RP łącznie powyżej 183 dni w danym roku kalendarzowym, właściwym adresem powinien być adres w Polsce oraz Urząd Skarbowy mu odpowiadający.
 3. Wniosek o zwolnienie z opłat należy złożyć w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy opłata. Wniosek może być złożony po upływie terminu, jeżeli przyczyna uzasadniająca zwolnienie lub obowiązek wniesienia opłaty powstały w trakcie roku akademickiego. W takim przypadku wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od powstania przyczyny lub obowiązku wniesienia opłaty, nie później jednak niż do końca kwietnia danego roku akademickiego.

Akty prawne

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 stycznia 2020 roku
w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów prowadzonych w językach obcych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 19 Rektora UJ z 7 marca 2018 roku
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 stycznia 2019 roku
w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów prowadzonych w językach obcych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Uchwała Senatu nr 17/III/2019
w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim;