Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Environmental Protection and Management

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Efekty kształcenia

Wiedza

Absolwent zna i rozumie:

 1. złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych oraz ich konsekwencjach dla przyrody i środowiska
 2. metodologię nauk o środowisku ze szczególnym uwzględnieniem waloryzacji i oceny ryzyka środowiskowego
 3. konieczność ochrony środowiska, zarządzania zasobami wspólnymi oraz prawne aspekty działań. Dostrzega zależności, ryzyko i konsekwencje decyzji administracyjnych na różnych poziomach funkcjonowania środowiska. 
 4. współczesne problemy środowiska przyrodniczego i potrafi wskazać nowe zagrożenia
 5. zmiany legislacyjne w zakresie ochrony środowiska i zarządzania zasobami naturalnymi
 6. zasady planowania badań i weryfikowania hipotez badawczych a także techniki i narzędzia badawcze stosowane w analizie i ocenie jakości środowiska przyrodniczego
 7. zasady dotyczące sposobów pozyskiwania i rozliczania projektów naukowych i wdrożeniowych w zakresie ochrony środowiska i zarządzania zasobami przyrody
 8. zasady analizowania danych empirycznych, wyników badań i ich interpretacji, a także prognozowania przebiegu zjawisk i procesów biologicznych z wykorzystaniem adekwatnych metod matematycznych, statystycznych i informatycznych
 9. nowe trendy i kierunki zmian w ochronie środowiska i w zarządzaniu zasobami przyrody
 10. zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
 11. ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej nabytą wiedzę i umiejętności oceny ryzyka inwestycji oraz negatywnych skutków dla środowiska przyrodniczego

Umiejętności

Absolwent potrafi:

 1. stosować procedury i narzędzia badawcze właściwe dla działań związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem zasobami przyrody
 2. stosować adekwatne narzędzia statystyczne oraz programy komputerowe do gromadzenia danych i ich opracowywania
 3. wykorzystywać specjalistyczną wiedzę konieczną do interpretacji zebranych danych empirycznych i wyciągania odpowiednich wniosków
 4. przygotowywać publiczne prezentacje dotyczące zagadnień ochrony środowiska i przyrody z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimedialnej
 5. napisać tekst dotyczący zagadnień ochrony środowiska prezentujący własne badania oraz opisać wyniki przeprowadzonych ekspertyz i analiz środowiskowych
 6. wyszukiwać, dokonywać selekcji oraz wykorzystywać konieczne informacje pozyskiwane z różnych źródeł w języku angielskim
 7. zaplanować i pod kierunkiem opiekuna naukowego przeprowadzić ocenę stanu środowiska i zasobów przyrody, a także ocenić ryzyko planowanych działań i inwestycji dla środowiska
 8. posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu ochrony środowiska i zarządzania zasobami przyrody
 9. swobodnie komunikować się w języku obcym, prowadzić debatę i przedstawiać zagadnienia związane z tematyką studiów w zakresie nauk o środowisku zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+
 10. kierować pracą innych, stawiać zadania i oceniać ich realizację
 11. stale zdobywać wiedzę i podnosić kwalifikacje, potrafi inspirować i pomagać innym a także wskazywać i osiągać cele na drodze swojego rozwoju zawodowego

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotów do:

 1. krytycznej oceny odbieranych treści, korzystania z uznanych i rzetelnych źródeł informacji naukowej oraz wyciągania poprawnych wniosków przy rozstrzyganiu problemów praktycznych
 2. prowadzenia dyskusji i przedstawiania naukowych argumentów dotyczących ochrony środowiska i przyrody
 3. odpowiedzialności za właściwą ocenę zagrożeń na stanowisku pracy oraz potrafi dbać o bezpieczeństwo i ergonomię podczas wykonywania różnych zadań
 4. niezależnego myślenia i działania w celu ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego gospodarowania zasobami wspólnymi
 5. planowania swojego dalszego rozwoju zawodowego, ukierunkowywać działania innych oraz działać w sposób przedsiębiorczy osiągając zamierzone cele
 6. pracy w zespole przyjmując różne role, a także potrafi planować pracę w zakresie podziału obowiązków i zarządzania czasem
 7. identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki i wymogami prawa