Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyplom i suplement

 1. Absolwenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 otrzymują:
 • oryginał dyplomu i suplementu do dyplomu oraz ich 2 odpisy w języku polskim (opłata 60 zł)

oraz na pisemny wniosek

 • odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (opłata 40 zł)
 • odpis suplementu w tłumaczeniu na język angielski (BEZPŁATNY)
 • dodatkowy odpis dyplomu i/lub suplementu w j. polskim (BEZPŁATNY).

Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

 1. Absolwenci którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020 otrzymują bezpłatnie:
 • oryginał i jeden odpis dyplomu wraz z suplementem do dyplomu w języku polskim
 • jeden odpis dyplomu i suplementu w wybranym języku (suplement tłumaczony jest tylko na język angielski)

oraz na pisemny wniosek dodatkowo:

 • odpis dyplomu w  języku obcym (opłata 20 zł)
 • odpis suplementu w języku angielskim (opłata 20 zł)
 • odpis dyplomu i/lub suplementu w j. polskim (BEZPŁATNY).

Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020

 1. Na wniosek studenta możliwe jest wpisanie w suplemencie dodatkowych informacji związanych z:
 • aktywnym udziałem w kole naukowym (potwierdzenie opiekuna koła naukowego, szczegółowa informacja o udziale i rodzaju aktywności),
 • udziałem w pracach naukowo-badawczych w uczelni, współpracą z innymi ośrodkami naukowymi (potwierdzenie opiekuna pracy dyplomowej),
 • autorstwem opracowania, referatu lub publikacji (ksero 1-szej strony),
 • aktywnym udziałem w warsztatach lub konferencjach naukowych (ksero abstraktu, materiałów konferencyjnych),
 • osiągnięciami naukowymi i sportowymi np.: dyplomy, nagrody, wyróżnienia - (kopia dyplomu, osiągnięcia sportowe potwierdza Studium Wychowania Fizycznego UJ),
 • działalnością w środowisku studenckim i/lub uczelnianym (potwierdzenie przewodniczącego Samorządu Studenckiego),

Podanie o umieszczenie w suplemencie informacji o dodatkowych osiągnięciach należy złożyć do Kierownika studiów wraz z opracowanym tekstem do suplementu (w formie elektronicznej i wydruku) najpóźniej 7 dni przed obroną.

Odbiór dyplomu

Uniwersytet Jagielloński wydaje absolwentowi dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.

Dyplom ukończenia studiów może być odebrany osobiście przez absolwenta lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie wystawione przez absolwenta. Upoważnienie należy złożyć osobiście w sekretariacie jednostki wydającej dyplom, umożliwiając tym samym pracownikowi UJ potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej. Alternatywnie potwierdzenia autentyczności podpisu może dokonać notariusz.

Warunkiem odbioru dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia jest unieważnienie w sekretariacie legitymacji studenckiej. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia  - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta/absolwenta dyplom i suplement mogą być przesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. We wniosku o przesłanie dyplomu pocztą student/absolwent wskazuje dokładny adres doręczenia przesyłki. W przypadku zaginięcia przesyłki, absolwent może starać się tylko o wydanie duplikatów tych dokumentów.

Na początku każdego roku akademickiego w Auli Collegium Novum UJ odbywa się uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów absolwentom studiów II stopnia. Zainteresowani absolwenci proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa w promocjach w podanym w osobnym komunikacie terminie.