Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lektorat języka obcego

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie lektoratu języka obcego na poziomie B2+ na podstawie:

  1. Egzaminu kończącego lektorat języka obcego

Program studiów II stopnia obejmuje lektorat języka obcego w wymiarze 60 godzin, zakończony egzaminem na poziomie co najmniej B2+. Zasady zaliczenia lektoratu określa Jagiellońskie Centrum Językowe (JCJ).

  1. Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego

Szczegółowe zasady zaliczania lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz wykaz uznawanych certyfikatów określa Zarządzeniem nr 112 Rektora UJ z 16 października 2020 roku. Przykładowe certyfikaty j. angielskiego zwalniające z lektoratu:

  • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) (pięć lat od daty egzaminu)
  • International English Language Testing System (IELTS Academic), min. 8 pkt (dwa lata od daty testu)

Aby zaliczyć lektorat na podstawie certyfikatu student powinien udać się na dyżur kierownika właściwego zespołu językowego w Jagiellońskim Centrum Językowym lub jego zastępcy: dyżury kierowników zespołów językowych.

  1. Odpłatnego egzaminu

Student, który nie zaliczył lektoratu w regulaminowym trybie, może przystąpić za zgodą Kierownika Studiów do odpłatnego egzaminu końcowego z języka (opłata 250 zł). Skan wniosku o egzamin eksternistyczny z języka obcego należy przesyłać na adres e-mail mgr inż. Magdaleny Klimali, m.klimala@uj.edu.pl. Szczegóły i terminy egzaminów znajdują się na stronie internetowej JCJ.

Jagiellońskie Centrum Językowe (JCJ)

ul. Ingardena 3 , Kraków

www.jcj.uj.edu.pl

Informacje ogólne

Kursy przygotowawcze

Poziomy biegłości językowej