Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarzadzanie zasobami przyrody

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Efekty uczenia się

Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- rozumie złożoność procesów i zjawisk oraz ich konsekwencje dla zasobów przyrody

- ma wiedzę z zakresu metodologii nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem bioróżnorodności, waloryzacji i oceny ryzyka środowiskowego, a także potrafi krytycznie analizować dane i wyniki z wykorzystaniem adekwatnych metod matematycznych i statystycznych

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych niezbędną dla rozumienia obserwowanych związków, zależności i funkcjonowania przyrody

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony przyrody, zarządzania zasobami przyrody oraz prawnych aspektów działań, dzięki którym dostrzega związki, zależności, ryzyko i konsekwencje decyzji administracyjnych na różnych poziomach funkcjonowania środowiska przyrodniczego

- zna aktualne problemy środowiska przyrodniczego i potrafi wskazać nowe zagrożenia

- zna i na bieżąco śledzi zmiany legislacyjne w zakresie ochrony przyrody i zarządzania zasobami naturalnymi

- dostrzega dynamiczny rozwój nauk przyrodniczych oraz powstawanie nowych kierunków i dyscyplin badawczych

- potrafi wskazać nowe trendy i kierunki zmian w ochronie przyrody i zarzadzaniu jej zasobami

- zna podstawowe i zaawansowane metody prognozowania przebiegu zjawisk i procesów biologicznych przy użyciu metod matematycznych, statystycznych i informatycznych

- zna zasady planowania badań, weryfikowania hipotez badawczych oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w analizie i ocenie jakości środowiska przyrodniczego

- zna ustawodawstwo, zasady i procedury stanowiące system zarządzania zasobami przyrody w Polsce

- dysponuje praktyczną wiedzą dotyczącą sposobów pozyskiwania i rozliczania projektów naukowych i wdrożeniowych w zakresie ochrony przyrody i zarządzania jej zasobami

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

- zna, rozumie i stosuje zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu wykonywania waloryzacji, oceny ryzyka inwestycji i negatywnych skutków dla środowiska

UMIEJĘTNOŚCI

- stosuje procedury i narzędzia badawcze właściwe dla działań związanych z ochroną przyrody i zarządzania jej zasobami

- potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać konieczne informacje z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

- posługuje się specjalistyczną terminologią z zakresu ochrony przyrody

- posiada umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych

- potrafi zaplanować i pod kierunkiem opiekuna naukowego przeprowadzić waloryzację i ocenę stanu środowiska i zasobów przyrody, a także ocenić ryzyko planowanych działań i inwestycji

- stosuje adekwatne narzędzia statystyczne oraz programy komputerowe do gromadzenia danych i ich opracowywania

- wykorzystuje specjalistyczną wiedzę konieczną do interpretacji zebranych danych empirycznych i wyciągania odpowiednich wniosków

- potrafi przygotować prezentację z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimedialnej

- wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej i rewaloryzacyjnej prezentującej własne badania, a także opisać wyniki przeprowadzonych ekspertyz i analiz środowiskowych

- dość swobodnie komunikuje się w języku angielskim, potrafi przedstawić w tym języku zagadnienia związane z tematyką studiów

- samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową

- ma umiejętności językowe w zakresie nauk biologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

- umie pracować w zespole przyjmując różne role, potrafi planować prace w szczególności w zakresie podziału obowiązków i zarządzania czasem

- potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie autoanalizy i posiadanego doświadczenia

- identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki

- ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych

- wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających podczas pracy oraz wpływa na tworzenie bezpieczeństwa w pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii

- ma świadomość konieczności ochrony przyrody i zasobów naturalnych oraz zrównoważonego nimi gospodarowania, posiada zdolności mediacji i przedstawiania własnych argumentów

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy osiągając zamierzone efekty w określonym czasie