Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Organization of studies

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Zasady studiowania na kierunkach prowadzonych w Instytucie Nauk o Środowisku

I. Przepisy ogólne 

 1. Studentów kierunków: ecology and evolution, environmental protection and management, zarządzanie zasobami przyrody obowiązują przepisy "Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich" (zwanego dalej Regulaminem studiów UJ), który jest nadrzędny względem niniejszych zasad. 

 1. Program i plan studiów określa właściwa dla kierunku Rada Programowa, a zatwierdza Senat UJ po zaopiniowaniu przez Radę Wydziału. 

II. Przebieg studiów 

 1. Studia II stopnia: zarządzanie zasobami przyrody oraz prowadzone w języku angielskim ecology and evolution i environmental protection and management trwają 4 semestry. 

 1. Studenci studiów ecology and evolution składają deklarację wyboru promotora pracy dyplomowej do 15 lutego na I roku studiów. Studenci pozostałych kierunków wybierają promotora do 15 października na I roku studiów. 

 1. Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie ustnego egzaminu dyplomowego. 

 1. Do ukończenia studiów zarządzanie zasobami przyrody wymagane jest zaliczenie, co najmniej jednego kursu oferowanego na Wydziale Biologii w języku angielskim w wymiarze 30 godzin (3 ECTS).

 1. Program studiów określa przedmioty obowiązkowe oraz minimalną liczbę punktów ECTS koniecznych do uzyskania w ramach przedmiotów do wyboru (https://sylabus.uj.edu.pl).  

 1. Student ma obowiązek elektronicznej rejestracji na przedmioty (obowiązkowe i do wyboru) w systemie USOSweb oraz złożenia deklaracji przedmiotów na każdy semestr zgodnie z Regulaminem studiów UJ w systemie USOSweb.  

 1. Student zobowiązany jest zaliczyć w danym roku akademickim wszystkie zadeklarowane na ten rok przedmioty.  

 1. Niedopuszczalne jest rejestrowanie się na przedmioty odbywające się w tym samym terminie. 

 1. W szczególnych przypadkach (zmiana harmonogramu kursu), za zgodą kierownika studiów i Dziekana, student może dokonać rezygnacji lub wyboru dodatkowego kursu w terminie 7 dni od rozpoczęcia zajęć. 

III. Zaliczenia i egzaminy 

 1. Poszczególne kursy kończą się egzaminem, zaliczeniem z oceną lub zaliczeniem bez oceny zgodnie z programem studiów. Szczegółowe zasady udziału w zajęciach oraz zaliczenia przedmiotu określa sylabus i są ogłaszane przez prowadzącego na pierwszych zajęciach. 

 1. W przypadku uzyskania co najmniej 50 punktów ECTS i braku zaliczenia przedmiotów obowiązkowych lub niespełnienia innych warunków określonych w programie studiów, możliwy jest na wniosek studenta (złożony do 30 września) wpis warunkowy na kolejny rok studiów. We wniosku student ma obowiązek wskazać przedmioty, które będzie powtarzał. Dodatkowym warunkiem zaliczenia roku studiów, na który uzyskano taki wpis jest zaliczenie brakujących przedmiotów i uzupełnienie punktów ECTS.

 2. W przypadku uzyskania przez studenta większej liczby punktów ECTS, uzyskana nadwyżka zaliczona zostaje na poczet kolejnego roku studiów, o ile dotyczy przedmiotów objętych programem studiów. 

IV. Język obcy 

 1. Do uzyskania ukończenia studiów wymagane jest zdanie egzaminu z języka obcego określonego w programie studiów na poziomie B2+. Wymiar godzinowy i liczbę punktów ECTS określa program studiów.  

 1. Zasady zaliczenia lektoratu określa Jagiellońskie Centrum Językowe. 

 1. Szczegółowe zasady zaliczania lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz wykaz uznawanych certyfikatów określa zarządzenie Rektora UJ. 

V. Indywidualny plan i program studiów 

 1. Dziekan na wniosek studenta może wyrazić zgodę na odbywanie studiów według Indywidualnego Programu Studiów lub Indywidualnego Planu Studiów. 

 1. Studenci zaliczający co najmniej jeden semestr na innej uczelni krajowej lub zagranicznej mają prawo do Indywidualnego Programu Studiów. 

 1. Szczegółowe warunki i zasady odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów lub Indywidualnego Planu Studiów określa Rada Wydziału. 

VI. Przestrzeganie praw autorskich 

 1.  Student ma obowiązek przestrzegania praw autorskich w ramach wszystkich realizowanych zajęć dydaktycznych. 

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich stosowane będą odnośne przepisy Regulaminu studiów UJ.