Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wpis na studia

Wpis na studia to złożenie na uczelni w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.

Wpisu można dokonać osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika. Jeżeli wpisu dokonuje pełnomocnik, oprócz wymaganych dokumentów musi posiadać podpisane przez kandydata pełnomocnictwo wraz z dowodem tożsamości kandydata lub uwierzytelnioną kopią.

Cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia mogą złożyć wniosek o dokonanie wpisu korespondencyjnego.

Miejsce wpisu:

Instytut Nauk o Środowisku UJ, ul. Gronostajowa 7, pokój L1.10.

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do uczelni zaświadczenia lekarskiego w terminie określonym przez harmonogram rekrutacji. Niedopełnienie tego obowiązku przez kandydata uniemożliwia kandydatowi rozpoczęcie studiów.

Wykaz placówek medycznych, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł umowy o świadczenie usług medycznych