Plan studiów

Plan studiów realizawany od roku akad. 2018/19

Symbol Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych O/F Forma zaliczania Liczba
godzin
Punkty
ECTS
I rok studiów: 1 semestr
WB.INS-23 Podstawy organizacji i zarządzania konw.  O Egzamin 15 1
WB.INS-12 Bioremediacja gleb i wód wykł. ćw. konw O Egzamin 45 3
WB.INS-13 Gospodarka leśna wykł. ćw.  O Egzamin 30 2
WB.ING-118- IF Ochrona i kształtowanie gleb, wód i złóż surowców użytecznych wykł. sem.  O Egzamin 30 2
WB.INS-14 Metody statystyczne wykł. ćw.  O Zaliczenie na ocenę 40 2
  Język angielski B+ ćw.  O Zaliczenie na ocenę 30 0
WB.INS-22 Proseminarium II sem.  O Zaliczenie 30 2
WBNZ-663m Pracownia specjalizacyjna inne  O Zaliczenie 15 5
BHP-1 Szkolenie BHP inne  O Zaliczenie 4 0
  Przedmioty do wyboru z listy wykł. ćw.  F Egzamin/zaliczenie 195 13
  Łącznie I semestr: 434 30
I rok studiów: 2 semestr
WB.INS-15 Metody monitoringu przyrodniczego wykł. ćw. terenowe  O Zaliczenie na ocenę 100 4
WB.IG-0207-D Metody analizy przestrzennej wykł. ćw.  O Egzamin 30 3
WB.INS-28 Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych wykł. ćw.  O Zaliczenie na ocenę 60 4
WB.INS-16 Ekologiczne podstawy gospodarowania roślinnością wykł. ćw. terenowe  O Zaliczenie na ocenę 30 2
WB.INS-17 Różnorodność biotyczna  Polski wykł. kon. ćw. terenowe  O Egzamin 60 4
  Język angielski B+ ćw.  O Egzamin 30 2
WBNZ-614m Seminarium sem.  O Zaliczenie 30 2
WBNZ-664m Pracownia specjalizacyjna inne  O Zaliczenie 15 5
  Przedmioty do wyboru z listy wykł. ćw.  F Egzamin/zaliczenie 45 4
  Łącznie II semestr: 400 30
II rok studiów: 3 semestr
WBNZ-802 Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska wykł. ćw.  O Zaliczenie na ocenę 35 3
WBNZ-840 Globalne problemy ekologii kon.  O Egzamin 30 3
WB.INS-19 Gospodarka odpadami stałymi wykł. ćw.  O Egzamin 45 2
WBNZ-844 Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska wykł. ćw.  O Zaliczenie na ocenę 40 3
WB.INS-20 Ekologiczna ocena ryzyka środowiskowego wykł. kon.  O Egzamin 30 2
WBNZ-615m Seminarium sem.  O Zaliczenie 30 2
WBNZ-665m Pracownia specjalizacyjna inne  O Zaliczenie 30 10
  Przedmioty do wyboru z listy wykł. ćw.  F Egzamin/zaliczenie 60 3
  Przedmioty do wyboru z innego kierunku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi wykł. ćw.  F   45 3
  Łącznie III semestr: 345 31
II rok studiów: 4 semestr
WBNZ-846 Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody wykł. ćw. kon.  O Zaliczenie na ocenę 16 1
WBNZ-261 Edukacja ekologiczna wykł. ćw.  O Zaliczenie na ocenę 30 2
WB.INS-21 Gospodarka wodno-ściekowa wykł. ćw.  O Egzamin 30 2
WB.INS-18 Rolnictwo przyjazne środowisku wykł. ćw. kon. ćw. terenowe  O Egzamin 30 2
WBNZ-616m Seminarium sem.  O Zaliczenie 30 2
WBNZ-666m Pracownia specjalizacyjna inne  O Zaliczenie 60 20
Łącznie IV semestr: 196 29
Łącznie: 1375 120

Inne wymagania:

Zaliczenie kursu w języku angielskim zakończonego egzaminem za min. 3 ECTS i 30 godz.