Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty

Wszelkie opłaty związane z tokiem studiów tj. za studia, duplikat legitymacji, dyplom, powtarzanie przedmiotu powinny być dokonywane na indywidualny numer konta bankowego studenta nadany przez system USOS. Informacja o wysokości opłaty i numerze konta jest dostępna na stronie www.usosweb.uj.edu.pl w zakładce PŁATNOŚCI.

 1. Opłaty za powtarzanie określonych zajęć ustala się na podstawie wartości jednej godziny zajęć dydaktycznej. Koszt jednej godziny wynosi: 7 zł.
 2. Opłata za powtarzanie przedmiotów uiszczana jest w terminie do 22 października w przypadku zajęć w semestrze zimowym i całorocznych oraz do 15 marca w przypadku zajęć w semestrze letnim.

 1. Environmental Protection and Management
 • Obywatele polscy: brak
 • Cudzoziemcy: 15 000 PLN/rok
 1. Ecology and evolution
 • Obywatele polscy: brak
 • Cudzoziemcy: 9500 PLN/ I rok, 8500 PLN / II rok

Opłaty są wnoszone w dwóch ratach semestralnych:

 • I rata do 15 października
 • II rata do 15 lutego

W przypadku osób przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszą ratę opłaty należy wnieść w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu na studia.

Dane do wpłaty

Bank Pekao S.A. III O/Kraków
Adres: ul. Szpitalna 15, 31-024 Kraków
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL

Wpłaty gotówkowe w walucie PLN z tytułu opłat za studia realizować można w oddziałach banku Pekao SA na terenie całego kraju.

 • 22 zł - elektoniczna legitymacja studencka
 • 4 zł - indeks

Opłata za wydanie duplikatów powyższych dokumentów jest o połowę wyższa.

 • 20 zł - duplikat dyplomu lub suplementu
 • 20 zł - dodatkowy odpis dyplomu lub suplmentu w j. angielskim (absolwenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020)
 • 40 zł - odpis dyplomu i suplmentu w j. angielskim (absolwenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020)

Wniosek o zwolnienie z opłat należy złożyć w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy opłata. Wniosek może być złożony po upływie terminu, jeżeli przyczyna uzasadniająca zwolnienie lub obowiązek wniesienia opłaty powstały w trakcie roku akademickiego. W takim przypadku wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od powstania przyczyny lub obowiązku wniesienia opłaty, nie później jednak niż do końca kwietnia danego roku akademickiego.

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 lutego 2023 roku
w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 lutego 2022 roku
w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lutego 2021 roku
w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

Uchwała Senatu nr 17/III/2019

w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim;